Spieltermine UTTV Raiffeisenbank Neulengbach
PlanterminDg.R. NEUL1
2. Landesliga Unteres Play-off
NEUL2
Oberliga Mitte/West
NEUL3
Unterliga Mitte
NEUL4
2. Klasse Mitte
NEUL5
2. Klasse Mitte
NEUL6
4. Klasse Mitte A
NEUL7
4. Klasse Mitte B
NEUL8
4. Klasse Mitte B
1 1 H: OBER2
1:9
A: ASCH2
7:0
A: HERZ2
3:6
H: NEUL5
6:4
A: NEUL4
4:6
H: NEUL8
6:3
A: NEUL7
3:6
1 2 A: HORN1
9:2
A: WTRA2
0:7
H: WÖRD1
3:6
A: SGVH5
5:5
A: WÖRT4 (PT)
7:0
A: KLOS5
3:6
A: LALE1 (PT)
1:6
1 3 H: WEIG1
4:9
H: HERZ1
4:6
A: KLOS1
1:6
H: SGTZ6
5:5
A: KLOS3
1:6
H: TRAM3
5:5
H: WEIN2
6:1
A: WTRA5
4:6
1 4 A: LALO2
9:6
A: SGPP2
0:7
H: SGVH2
1:6
A: GPÖL2
4:6
H: WEIN1
5:5
A: SGPP7
6:1
H: BÖHK3
6:2
1 5 H: BRUC2
8:8
H: WOLF1
2:6
A: SGTZ1
2:6
H: SGTZ5
6:3
A: HERZ3
5:5
H: WIEN3
6:2
H: WEIN3
6:2
A: SGVH8
6:3
1 6 A: MARK1
3:9
A: SGAM2
4:6
H: SGTZ2
3:6
A: SGVH4
2:6
A: WTRA4
6:3
A: SITZ4
6:2
A: LALE1 (PT)
6:2
H: SGTZ10
5:5
1 7 H: SGSV3
7:9
H: WTRA1
2:6
A: SGVH3
3:6
H: WTRA4
6:2
H: SGVH5
5:5
A: LALE2 (PT)
6:2
A: WTRA5
5:5
A: SITZ5
1:6
1 8 A: SGAM1
2:6
H: BÖHK1
6:3
H: WÖRT4
6:1
A: SGTZ6
6:4
H: SGTZ8
6:3
H: BÖHK3
7:0
A: WEIN3
6:3
1 8 A: GUNT3
5:9
9 H: ALLH1
3:6
A: WÖRD2
3:6
A: KLOS3
3:6
H: GPÖL2
6:3
A: WÖRD6
6:3
A: SGVH8
3:6
1 10 A: SGPP3
5:5
H: WEIN1
7:0
A: SGTZ5
6:4
H: SGPP6
6:3
H: SGTZ10
7:0
A: WEIN2
4:6
1 9 H: SGPP1
0:9
11 H: WÖRT1
3:6
H: SGPP4
1:6
A: HERZ3
5:5
H: SGVH4
2:6
A: SGTZ9
6:2
A: SITZ5
5:5
H: SGPP7
6:3
1 1 A: HAGE1
9:0
2 1 H: ASCH2
4:6
H: HERZ2
4:6
A: NEUL5
4:6
H: NEUL4
6:4
A: NEUL8
7:0
H: NEUL7
0:7
1 2 H: MATZ1
9:4
2 2 H: WTRA2
5:5
A: WÖRD1
1:6
H: SGVH5
6:3
H: WÖRT4 (PT)
6:1
H: KLOS5
6:3
H: LALE1 (PT)
5:5
1 3 A: BRUC2
7:9
2 3 A: HERZ1
3:6
H: KLOS1
4:6
A: SGTZ6
6:3
H: KLOS3
3:6
A: TRAM3
5:5
A: WEIN2
7:0
H: WTRA5
6:1
2 4 H: SGPP2
1:6
A: SGVH2
0:7
H: GPÖL2
6:4
A: WEIN1
6:2
H: SGPP7
7:0
A: BÖHK3
0:7
1 4 A: HORN1
6:9
2 5 A: WOLF1
0:7
H: SGTZ1
1:6
A: SGTZ5
7:0
H: HERZ3
6:2
A: WIEN3
6:3
A: WEIN3
5:5
H: SGVH8
6:2
1 5 H: MARK1
3:9
2 6 H: SGAM2
6:2
A: SGTZ2
6:4
H: SGVH4
5:5
H: WTRA4
6:4
H: SITZ4
6:2
H: LALE1 (PT)
5:5
A: SGTZ10
6:2
1 6 A: LALO2
1:9
2 7 A: WTRA1
0:7
H: SGVH3
6:1
A: WTRA4
6:3
A: SGVH5
2:6
H: LALE2 (PT)
6:1
H: WTRA5
6:3
H: SITZ5
2:6
2 8 H: SGAM1
2:6
A: BÖHK1
2:6
A: WÖRT4
6:1
H: SGTZ6
5:5
A: SGTZ8
6:3
A: BÖHK3
7:0
H: WEIN3
4:6
1 7 H: BAAC3
8:8
2 9 A: ALLH1
0:7
H: WÖRD2
5:5
H: KLOS3
3:6
A: GPÖL2
1:6
H: WÖRD6
6:1
H: SGVH8
7:0
1 8 A: SGWV2
8:8
2 10 H: SGPP3
5:5
A: WEIN1
6:3
H: SGTZ5
6:2
A: SGPP6
6:1
A: SGTZ10
7:0
H: WEIN2
7:0
1 9 H: WAIT2
9:0
2 11 A: WÖRT1
0:7
A: SGPP4
4:6
H: HERZ3
6:2
A: SGVH4
6:2
H: SGTZ9
6:1
H: SITZ5
7:0
A: SGPP7
6:3
XTTV Ergebnisdienst (Version 10.0 - 22.08.2018, changelog) | Open Source unter GPL | XTTV | NÖTTV-Kontakt | Datenschutzerklärung