Spieltermine UTTC Raiffeisen Kennelbach
PlanterminDg.R. KENN1
2. Herren-Bundesliga Platz 1-20
KENN2
Landesliga FJ OP
KENN4
1. Klasse FJ UP
KENN5
4. Klasse
KENN6
5. Klasse
1 11 H: INNS2
6:0
1 1 H: LAUT1
5:5
H: GAIS1
8:5
A: GISI2
10:0
H: LAUT3
3:8
1 1 H: KUCH1
6:3
1 2 H: WELS2
6:1
1 2 A: ALTA2
6:1
A: DORN2
8:3
A: BREG4
8:2
A: GAIS3
1:9
1 3 H: KLAU1
6:2
H: BLUD1
8:5
H: FELD5
8:3
H: GOET2
1:9
1 3 A: SGWV1
6:0
1 4 A: SIER1
6:1
1 4 A: HOER2
6:2
H: LOCH1
8:5
A: GOEF3
8:4
A: FRAS4
0:10
1 5 H: FELD1
6:4
A: FELD2
1:9
A: RANK2 (PT)
8:3
A: RANK4 (PT)
1:9
1 5 H: SFP1
6:1
1 6 A: DORN1
6:3
H: LING1
9:1
A: DORN3
8:3
H: GISI4
0:10
1 7 H: HOER1
4:6
A: ALTA3
1:9
H: LOCH2
9:1
A: RANK3
0:10
1 7 A: OBERP1
6:2
1 8 A: BRUC1
6:0
1 8 A: GOEF1
6:1
H: LUST1
2:8
A: FRAS3
8:2
H: GISI3
0:10
1 9 H: ALTA1
1:6
A: HARD1
3:8
H: LUST4
9:1
A: KLAU5
0:10
1 10 A: FRAS1
6:3
H: HOER3
2:8
1 11 A: KLAU2
4:8
1 9 H: OBER1
6:2
1 10 H: NEUD2
6:3
2 11 A: INNS2
6:2
2 1 A: WELS2
6:1
2 2 A: KUCH1
6:3
2 3 H: SIER1
6:0
2 4 H: SGWV1
5:5
1 1 H: LAUT1
6:2
H: BLUD1
7:7
2 1 H: GISI2
9:1
A: LAUT3
2:8
1 2 A: KLAU1
6:1
A: DORN2
8:2
2 2 H: BREG4
8:3
H: GAIS3
1:9
1 3 H: ALTA1
6:3
H: LING1
8:2
2 3 A: FELD5
8:2
A: GOET2
0:10
1 4 H: HOER1
3:6
A: HARD1
8:4
2 4 H: GOEF3
10:0
H: FRAS4
0:10
1 5 A: FRAS1
7:0
H: GAIS1
8:3
2 5 H: RANK2 (PT)
10:0
H: RANK4 (PT)
2:8
2 6 A: SFP1
6:1
2 1 A: LAUT1
4:6
A: BLUD1
7:7
6 H: DORN3
9:1
A: GISI4
3:8
2 2 H: KLAU1
6:3
H: DORN2
10:0
7 A: LOCH2
8:2
H: RANK3
0:10
2 7 H: BRUC1
6:1
2 8 H: OBERP1
6:0
2 3 A: ALTA1
4:6
A: LING1
8:2
8 H: FRAS3
3:8
A: GISI3
0:10
2 4 A: HOER1
1:6
H: HARD1
8:2
9 A: LUST4
4:8
H: KLAU5
0:10
2 9 A: NEUD2
6:1
2 10 A: OBER1
6:2
2 5 H: FRAS1
7:0
A: GAIS1
6:8
1 1 H: SGPP1
6:4
XTTV Ergebnisdienst (Version 10.0 - 22.08.2018, changelog) | Open Source unter GPL | XTTV | VTTV-Kontakt | Datenschutzerklärung